Lærerne vil redde heldagsskolen

Sten-Tærud skole i Skedsmo kommune har i seks år hatt heldagsskole for de fire første klassetrinnene. Nå er ordningen truet av svak kommuneøkonomi. Lærerne har reist seg til kamp.

Skrevet av Unn Karin Olsen

Det hører til sjeldenhetene at lærere samler seg om politiske opprop. Men det var våpenet lærerne på 1.-4. klassetrinn ved Sten-Tærud skole grep til da heldagsskolen ble strøket i budsjettet. Lærerne vil beholde det gode skolemiljøet, der midttimen med mat og fysisk aktivitet er en bærebjelke.

Før kommunestyrets behandling av budsjettet i desember, sendte lærerne et opprop til alle politiske partier og FAU. Kun Fremskrittspartiet svarte, men et visst håp et tent for at prosjektet kan videreføres. I vedtaket fra kommunestyret heter det:  Rådmannen bes innen april 2012 framlegge en foreløpig evaluering av heldagsskolen i Skedsmo, inkludert resultater og erfaringer fra brukere og ansatte, for om mulig å kunne videreføre ordningen. Vedtaket  ble fattet med 43 stemmer (A, H, FrP, FRBBL, SV, PP).

Heldagsskoleprosjektet skal evalueres fra sentralt hold i 2013.