Helsefremmende skoler i Østfold

Hele 85 skoler og barnehager er nå med i de tre helsefremmende nettverkene som er i gang i regi av Østfoldhelsa. Helt siden 2010 har Østfold fylkeskommune hatt et nettverk for helsefremmende videregående skoler, og 10 av 11 skoler deltar. Gjennom prosjektet «Atten tusen timer» (2014-2016) kom også barnehager og grunnskoler med. Prosjektet skal realisere mål i folkehelseplanen i fylket og er et samarbeid mellom Østfoldhelsa og fylkeskommunen. Navnet spiller på de rundt 18000 timene et barn tilbringer i barnehage og skole fram til de går ut videregående.

De som ønsker å kvalifisere seg for å bli en helsefremmende skole eller barnehage, må delta i ett av nettverkene Østfoldhelsa driver, og alle skoler og barnehager i Østfold oppfordres til å vedta og følge kriteriene. Høsten 2016 er ca 40 grunnskoler og 35 barnehager kvalifisert eller jobber med å bli det. En av de første skolene som fikk godkjenning var Skjønhaug skole i Trøgstad. Les mer her.

Hvert skoleslag har fått sine kriterier.  For å bli en helsefremmende skole, må minimum 80 % av kriteriene oppfylles.

Kriterier for helsefremmende grunnskoler
(Direkte sitat fra heftet som er publisert på ostfoldhelsa.no)

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barn og unges utvikling, læring og mestring. Skolen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn og unge. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjen- nomfører det 13-årige opplæringsløpet.

Med helsefremmende skoler forstår Østfoldhelsa skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

1. Skolen legger til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag

2. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles

3. Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som leg- ger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring

4. Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.

5. Skolen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker

6. Skolen har rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte

7. Skolen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn og unge

8. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoleti- den i minst 30 % stilling pr 100 elever for bar- netrinn og minst 15 % stilling pr 100 elever for ungdomstrinnet

9. Helsefremmende arbeid er forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyringssystemer og arbeidsmåter

10. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritidsordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere.

Østfoldhelsa har laget en fyldig veileder til hvordan de ti punktene skal brukes i skolen. Det finnes tilsvarende kriterier og veileder for barnehager og videregående skoler.

Kriterier helsefremmende grunnskole
Kriterier helsefremmende barnehage
Kriteier helsefremmende videregående skole