Foreldrebetaling eller barnetrygd?

Hvordan skolemåltidet skal finansieres er en aktuell diskusjon etter at Aps helseutvalg foreslo at en andel av pengene som går til barnetrygd, kanaliseres over til mat i skolen. I Bergen betaler foreldre 250 kroner måneden for det daglige lunsjmåltidet på Apeltun skole. Det er mer rettferdig, synes skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H).

I Høyrestyrte Bergen er byrådene for skole og helse skjønt enige om at et måltid til elevene i løpet av skoledagen er en god ordning. De har sansen for løsningen på Apeltun skole, skriver Bergens Tidende. Å bruke penger fra barnetrygden, slik Aps helseutvalg går inn for, mener de er usosialt.

- Det er altfor mange barn som sliter og er levekårsutsatte. Vi må tenke forebyggende, og det at elevene får skikkelig mat på skolen er et slikt tiltak, sier helsebyråd Hilde Onarheim.

Det er flere skoler i Bergen som tilbyr skolemat, de fleste er ungdomsskoler. Apeltun er en ren barneskole og har hatt skolemåltid i ti år. En prøveordning var så vellykket at ingen ville ta den bort. Når nye skoler bygges i Bergen, tilrettelegges det for lunsjservering, og rektorene har stor frihet til lokal tilpasning.

- Mat og helse henger tett sammen. På Apeltun har de fortsatt med ordningen blant annet fordi de så at det hadde positiv effekt på læringsmiljøet. Noen skoler ser på film eller TV, men her blir fokus på måltidet, og det er så riktig, sier Hoff.

Les artikkelen i BT her.

Skolematens Venner går inn for at måltidet i skolen skal være gratis for at ingen skal falle utenfor. Hvordan dette skal finansieres er opp til politikerne å finne en løsning på. Forslaget fra Ap har satt igang en viktig debatt, sier leder i Skolematens venner, Kathrine Kleveland.

AP-utvalg vil ha gratis skolemåltid

Arbeiderpartiets helseutvalg foreslår at alle elever i grunnskolen og videregående skole skal få lovfestet rett til et skolemåltid. 350 kroner av barnetrygden skal finansiere ordningen.

Lederen for Arbeiderpartiets helseutvalg, Torgeir Micaelsen, mener det er viktig at alle skolebarn får lovfestet rett til ett måltid på skolen om dagen.

– Dette kan være det neste store folkehelsetiltaket i Norge. Det å lære barn og ungdom gode og sunne matvaner kan ha stor betydning for folkehelsen, sa Micaelsen til NRK 11. januar 2015.

Helsereform

APs helseutvalg mener et daglig måltid i skolen kan bli den neste store helsereformen i Norge. I bloggen sin utdyper Micaelsen hvordan helseutvalget ser for seg at innføring av et skolemåltid kan finansieres.

«Vi foreslår å finansiere mat i skolen ved å ta i bruk deler av midlene som i dag brukes til utbetaling av barnetrygd. Midler som i dag gis direkte til foreldre for blant annet å finansiere mat, kan i stedet rettes effektivt og sosialt fordelende til finansiering av skolemat. Finansdepartementet har beregnet at innføring av skolemat vil koste om lag 3,6 milliarder kroner for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole tilsammen. I dag utgjør statens utgifter til barnetrygden om lag 15,2 milliarder kroner. Ved å redusere den månedlige støtten for alle barn i skolealder (6-18 år) med om lag 350 kroner i måneden, vil vi kunne tilby skolemat til alle barn og unge.»

Lokal tilpasning

«Arbeiderpartiets helseutvalg mener at en skolematording som favner alle norske barn vil ha stor samfunnsmessig nytte. Mange skoler har innført dette allerede. Vi ser for oss et enkelt måltid – gjerne brødmat – som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Det må være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat på en måte som passer den enkelte skole. Om det skal skje før skoledagen eller i løpet av skoledagen må også være opp til den enkelte skole eller skoleeier. Det kan være ulike behov, og forholdene kjennes best lokalt.»

Gå til atrikkelen Mat i skolen på Torgeir Micaelsens blogg

Skal dette bli en del av Arbeiderpartiets politikk opp mot neste stortingsvalg, må forslaget få flertall på Aps landsmøte i april.